مسلکِ نیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مسلکِ نیستی

مسلک نیستی

مسلکِ نیستی

 • جز عشق تو، هیچ نیست اندر دل ما
 • عشق تو سرشته گشته اندر گِل ما
 • «اسفار[1]» و «شفاء[2]» ابن سینا نگشود
 • با آن همه جرّ و بحثها مشکِل ما
 • با شیخ بگو – که راه من باطِل خواند -:
 • بر حقّ تو لبخند زند باطِل ما
 • گر سالک او منازلی‌ سیر کند
 • خود مسلک نیستی‌ بود منزل ما
 • صد قافله دلْ بار به مقصد بستند
 • بر جای‌ بماند این دل غافِل ما
 • گر نوح ز غرق سوی‌ ساحل ره یافت
 • این غرق شدن همی‌ بود ساحِل ما.