لب دوست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

لب دوست

لب دوست

لب دوست

  • گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما
  • غم نباشد، چو بود مهر تو اندر دل ما[1]
  • حاصل کوْن و مکان، جمله ز عکس رخ توست[2]
  • پس همین بس که همه کوْن و مکانْ حاصِل ما
  • جمله اسرارِ نهان است درونِ لب دوست
  • لب‌گشا! پرده برانداز از این مشکِل ما
  • یا بکش با برَهان زین قفس تنگ مرا
  • یا برون ساز ز دل این هوس باطل ما
  • لایق طوْف حریم تو نبودیم اگر
  • از چه رو پس ز محبت بسرشتی‌ گِل ما؟