سُلطان عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سُلطان عشق

سلطان عشق

سُلطان عشق

 • گر سوز عشق، در دل ما رخنه‌گر نبود
 • سُلطان عشق را بسوی‌ ما نظر نبود
 • جان در هوای‌ دیدن دلدار داده‌ام
 • باید چه عذر خواست، متاع دگر نبود
 • آن سر که در وصال رخ او، به باد رفت
 • گر مانده بود، در نظر یار سر نبود
 • موسی‌ اگر ندید به شاخ شجر رُخش
 • بی‌شک درختمعرفتش را ثمر نبود
 • گر بار عشق را به رضا می‌کشی‌، چه باک
 • خاور به جا نبود و یا باختر نبود
 • بلقیس‌وار گر در عِشقش نمی‌زدیم
 • ما را به بارگاه سُلیمان گُذر نبود
 • گر مُرغ باغ قدس، به وصلش رسیده بود
 • در جمع عاشقان تو، بی‌بال و پر نبود.