کعبه ی عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کعبه ی عشق

کعبه عشق

کعبه ی عشق

 • از دلبرم به بُتکده نام و نشان نبود
 • در کعبه‌ نیز، جلوه‌ای‌ از او عیان نبود
 • در خانقاه، ذکری‌ از آن گُلعِذار نیست
 • در دیر و، در کنیسه‌، کلامی‌ از آن نبود
 • در مَدْرسِ فقیه، به جُز قیل و قال نیست
 • در دادگاه، هیچ از او داستان نبود
 • در محضر ادیب شدم، بلکه یابمش
 • دیدم کلام جُز ز «معانی‌ بیان» نبود
 • حیرت‌زده، شدم به صفوف قلندران
 • آنجا به جُز مدیحتی‌ از قُلدران نبود
 • یک قطره می‌، ز جام تو ای‌ یار دلفریب!
 • آن می‌دهد که در همه ملک جهان نبود
 • یک غمزه کرد و ریخت به جان یک شرر، کز آن
 • در بارگاه قُدس برِ قُدسیان نبود.