بهار آرزو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بهار آرزو

بهار آرزو

بهار آرزو

 • بر در میکده‌ام پرسه‌زنان خواهی‌ دید
 • پیر دلباخته، با بخت جوان خواهی‌[1]دید
 • نوبهار آید و، گلزار شکوفا گردد
 • بیگمان کوتهیِ‌ عُمر خزان خواهی‌ دید
 • مُرغ افسرده که در کُنج قفس محبوس است
 • بر فراز فلک، از شوق پران خواهی‌ دید
 • سوزش باد دی‌، از صحنه بُرون خواهد رفت
 • بارش ابر بهاری‌ بعیان خواهی‌ دید
 • قوس را، باد بهاری‌ به عقب خواهد راند
 • پس از آن، قوس قُزَح را، چو کمان خواهی‌ دید
 • دلبر پردِگی‌، از پرده بُرون خواهد شد
 • پرتو نور رُخش در دو جهان خواهی‌ دید.