محرمِ راز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محرمِ راز

محرم راز

محرمِ راز

 • در غم هجر رُخ ماه تو، در سوز و گُدازیم
 • تا به کی‌ زین غم جانکاه، بسوزیم و بسازیم؟
 • شب هجران تو آخِر نشود، رُخ ننمایی
 • در همه دهر، تو در نازی‌ و ما گردِ نیازیم
 • آید آن روز که در باز کُنی‌، پرده گشایی‌
 • تا به خاک قدمت، جان و سر خویش ببازیم؟
 • به اشارت اگرم، وعدۀ‌ دیدار دهد یار
 • تا پس از مرگ به وجد آمده، ‌در ساز و نوازیم
 • گر به اندیشه بیاید که: پناهی‌ است به کویت
 • نه سوی‌ بُتکده رو کرده، نه راهی‌ِ حجازیم
 • ساقی‌! از آن خُمِ پنهان، که ز بیگانه نهان است
 • باده در ساغر ما ریز! که ما محرم رازیم.