کعبه در زنجیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

کعبه در زنجیر

 • خار راه منی‌ ای‌ شیخ! ز گُلزار برو
 • از سر راه من ای‌ رند تبهکار! برو
 • تو و ارشاد من؟ ای‌‌ مُرشد بی‌ رُشد و تباه!
 • از بَرِ روی‌ من ای‌ صوفی‌ غدّار! برو
 • ای‌ گرفتار هواهای‌ خود، ای‌ دیر نشین!
 • از صفِ شیفتگانِ رُخ دلدار برو
 • ای‌ قلندر منش، ای‌ باد به کف، خرقه به دوش!
 • خرقه‌ی شر ک تُهی‌ کرده و بگذار برو
 • خانه‌ی‌ کعبه، که اکنون تو شدی‌ خادم آن
 • ای‌ دغل! خادِم شیطانی‌ از این دار، برو[1]
 • زین کلیسای‌ که در خدمت جبّاران است
 • عیسیِ مریم از آن خود شده بیزار، برو
 • ای‌ قلم بر کفِ نقّادِ تبهکار پلید!
 • بنه این خامه و، مخلوق میازار، برو.