جان جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جان جهان

جان جهان

جان جهان

 • به تو دل بستم و غیر تو کسی‌ نیست مرا
 • جُز تو ای‌ جان جهان! دادرسی‌ نیست مرا
 • عاشق روی‌ توام، ای‌ گل بی‌مثل و مثال!
 • به خدا: غیر تو هرگز هوسی‌ نیست مرا
 • با تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور، ولی‌
 • چه توان کرد که بانگ جرسی‌ نیست مرا
 • پرده از روی‌ بینداز! به جان تو قسم:
 • غیر دیدار رخت ملتمسی‌ نیست مرا
 • گر نباشی‌ برم ای‌ پردگی‌ هر جایی‌!
 • ارزش قدس چو بال مگسی‌ نیست مرا
 • مده از جنت، و از حور و، قصورم خبری‌
 • جز رخ دوست نظر سوی‌‌ کسی‌ نیست مرا