شرحِ جلوه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرحِ جلوه

شرح جلوه

شرحِ جلوه

 • دیده‌ای‌ نیست نبیند رخ زیبای‌ تو را
 • نیست گوشی‌ که همی‌ نشنود آوای‌ تو را[1]
 • هیچ دستی‌ نشود جز بر خوان تو دراز
 • کس نجوید به جهان جز اثر پای‌ تو را
 • رهرو عشقم و از خرقه‌ و مسند بیزار
 • به دو عالم ندهم روی‌ دلآرای‌ تو را
 • قامت سروْ قدان را به پشیزی‌ نخرد
 • آنکه در خواب ببیند قد رعنای‌ تو را
 • به کجا روی‌ نماید که تواش قبله نه‌ای‌؟
 • آنکه جوید به حرم منزل و مأوای‌ تو را
 • همه جا منزل عشق[2]است، که یارم همه جاست
 • کوردل آنکه نیابد به جهان جای‌ تو را
 • با که؟ گویم: که ندیده است و نبیند به جهان
 • جز خم ابرو و، جز زلف چلیپای‌ تو را
 • دکه‌ی‌ عِلم و خِرد بست، درِ عشق گشود
 • آنکه می‌داشت به سر علت سودای‌ تو را
 • بشکنم این قلم و، پاره کنم این دفتر
 • نتوان شرح کنم جلوه‌ی‌ والای‌ تو را.