آفتاب نیمه شب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

آفتاب نیمه شب

آفتاب نیمه شب

آفتاب نیمه شب

 • ای‌ خوب رُخ که پرده‌نشینی‌ و بی‌حجاب!
 • ای‌ صدهزار جلوه‌گر و، باز در نقاب[1]و[2]
 • ای‌ آفتاب نیمه‌شب، ای‌ ماه نیمروز!
 • ای‌ نجم دوربین! که نه ماهی‌، نه آفتاب
 • کیهان طلایه‌دارت و خورشید سایه‌ات
 • گیسوی‌ حور خیمه‌ی‌ ناز تو را، طناب
 • جانهای‌ قدسیان همه در حسرتت به سوز
 • دلهای‌ حوریان همه در فُرقتت کباب
 • انموذَج[3]جمالی‌ و، اسطوره‌ی‌ جلال
 • دریای بیکرانی و، عالم همه سراب
 • آیا شود که نیم نظر سوی ما کنی‌؟
 • تا پرده گشوده، کوچ نماییم از این قُباب
 • ای‌ جلوه‌ات جمالْ‌ده هرچه خوبرو
 • ای‌ غمزه‌ات هلاکْ کنِ هرچه شیخ و شاب
 • چشم خراب دوست خرابم نموده است
 • آبادی‌ دو کوْن به قربانِ این خراب.