حسرت روی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حسرت روی

حسرت روی

حسرت روی

 • امشب از حسرت رویت، دگر آرامم نیست
 • دلم آرام نگیرد که دلارامم نیست
 • گردش باغ نخواهم، نروم طَرْف چمن
 • روی‌ گلزار نجویم که گُلندامم نیست
 • من از آغاز که روی‌ تو بدیدم گفتم:
 • در پی‌ طلعت این حوروش، انجامم نیست
 • من به یک دانه، به دام تو به خود افتادم
 • چه گمان بود که در ملک جهان دامم نیست؟
 • خاک کویش شوم و، کامْ، طلبکار شوم
 • گرچه دانم که از آن کامْ طلبْ، کامم نیست
 • همه ایّام، چو «هندی‌» سر راهش گیرم
 • گر چه توفیقِ نظر در همه ایامم نیست