پرواز جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پرواز جان

پرواز جان

پرواز جان

 • گر به سوی‌ کوچه‌ی‌ دلدار، راهی‌ باز گردد
 • گر که بخت خفته‌ام با من دمی‌ همساز گردد
 • گر نسیم صبحگاهی‌، ره به کوی‌ دوست یابد
 • گر دل افسرده، با آن سرو قد همراز گردد
 • گر نی‌ از درد دل عشاق، شرحی‌ باز گوید
 • گر دل غمدیده با غمخوار هم آواز گردد
 • گر سلیمان بر غم مور ضعیفی‌ رحمت آرد
 • در بر صاحبدلان، والا و سرافراز گردد
 • در هوایش سر سپارم، در قدومش جان بریزم
 • گر برویم در گشاید، گر بنازی‌ باز گردد
 • سایه افکن بر سرم، ای‌ سرو بستانِ نکویی‌!
 • تا که جانم از جهان، آماده‌ی‌ پرواز گردد.