دریای فنا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دریای فنا

دریای فنا

دریای فنا

 • کاش! روزی‌ به سر کوی‌ توام منزل بود
 • که در آن شادی‌ و اندوهْ، مُراد دل بود[1]
 • کاش! از حلقه‌ی‌ زُلفت، گرهی‌ در کف بود
 • که گره باز کُن عُقده‌ی‌ هر مُشکِل بود
 • دوش کز هجر تو دلْ حالت ظلمتکده داشت
 • یاد تو، شمع فروزنده‌ی‌ آن محفِل بود[2]
 • دوستان می‌زده و، مست و، ز هوش افتاده
 • بی‌نصیب آنکه در این جَمع چو من عاقِل بود
 • آنکه بشکست همه قید، ظلوم است وجهول[3]
 • و آنکه از خویش و همه کون و مکان غافِل بود
 • در بر دلشدگان، علم حجاب است، حجاب
 • از حجاب آنکه برون رفت بحقّ، جاهِل بود
 • عاشق از شوق، به دریای‌ فنا غوطه‌ور است
 • بی‌خبر آنکه به ظلمتکده‌ی‌ ساحِل بود
 • چون به عشق آمدم از حوزه‌‌ی‌ عِرفان، دیدم
 • آنچه خواندیم و شنیدیم، همه باطِل بود.