مستی ِ نیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مستی ِ نیستی

مستی نیستی

مستی ِ نیستی

 • در محضر شیخ، یادی‌ از یار نبود
 • در خانقه از آن صنم آثار نبود
 • در دیر و، کلیسا و، کنیس و، مسجد
 • ازساقی‌ گُلعِذار دیّار نبود
 • سرّی‌ که نهفته است در ساغر می‌
 • با اهل خرد، جُرأت گفتار نبود
 • دردی‌ که ز عشق در دلِ می زده است
 • با هُشیاران مجال اظهار نبود
 • راهی‌ است ره عشق که با رهرو آن
 • رمزی‌ باشد که پیش هُشیار نبود
 • زین مستیِ‌ نیستی‌ که در جان من است
 • در محکمه هیچ جای‌ انکار نبود
 • هُشیار مباش و راه مستان را گیر
 • کاندر صف هُشیاران دیدار نبود.