جلوه ی دیدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جلوه ی دیدار

جلوه دیدار

جلوه ی دیدار

 • پرده برگیر که من یار توام!
 • عاشقم عاشق رُخسار توام[1]
 • عشوه کُن، ناز نما، لب بگشا!
 • جانِ من! عاشق گُفتار توام
 • بر سر بستر من پا بگذار
 • منِ دلْ‌سوخته بیمارِ توام
 • با وصالت، ز دلم عُقده گشا
 • جلوه‌ای‌ کُن که گرفتار توام
 • عاشقی‌ سر به گریبانم من
 • مستم و مُرده‌ی‌ دیدار توام
 • گر کُشی‌، یا بنوازی‌، ای‌ دوست!
 • عاشقم، یارِ وفادار توام
 • هر که بینیم خریدار تو است[2]
 • من، خریدارِ خریدارِ توام.