کعبه ی مقصود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کعبه ی مقصود

کعبه مقصود

کعبه ی مقصود

 • هر جا که شدم، از تو ندایی‌ نشنیدم
 • جُز از بُت و بتخانه، اثر هیچ ندیدم
 • آفاق پُر از غلغله است از تو و، هرگز
 • با گوش کر خود به صدایی‌ نرسیدم
 • دنیا همه دریای‌ حیات و، من مسکین
 • یک قطره از این موج خروشان نچشیدم
 • رفتند حریفان به سوی‌ کعبه‌ی‌ مقصود
 • با محملی‌ از نور و، به گردش نرسیدم
 • این خرقه‌ی‌ پوسیده، رها کرده و رفتند
 • من شاد به این پوسته، در خرقه خزیدم
 • صاحبدل آشفته گذشت از پل و، من باز
 • دنبال خسان، پشت به پل کرده، دویدم
 • مُرغان همه بشکسته قفس را و پریدند
 • من در قفس افتاده به خود تار تنیدم
 • یا رب! شود آن روز که در جمع حریفان
 • بینم که از این لانه‌ی‌ گندیده پریدم؟