سایه ی عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سایه ی عشق

سایه عشق

سایه ی عشق

 • بی‌هوای‌ دوست، ای‌ جان دلم! جانی‌ ندارم
 • دردمندم، عاشقم، بی‌دوست درمانی‌ ندارم
 • آتشی‌ از عشق در جانم فکندی‌، خوش فکندی‌
 • من که جُز عشق تو، آغازی‌ و پایانی‌ ندارم
 • عشق آوردم در این میخانه با مشتی‌ قلندر
 • پر گشایم سوی‌ سامانی‌ که سامانی‌ ندارم
 • عالم عشق است هر جا بنگری‌، از پست و بالا
 • سایه‌ی‌ عشقم، که خود پیدا و پنهانی‌ ندارم
 • هر چه گوید عشق گوید، هر چه سازد عشق سازد
 • من چه گویم، من چه سازم؟ من که فرمانی‌ ندارم
 • غمزه کردی‌، هر چه غیر از عشق را بُنیان فکندی‌
 • غمزه کُن بر من! که غیر از عشق بُنیانی‌ ندارم
 • سر نهم در کوی‌ عشقت، جان دهم در راه عشقت
 • من چه گویم که جُز عشقت سر و جانی‌ ندارم
 • عاشقم، جز عشق تو، در دست من چیزی‌ نباشد
 • عاشقم، جز عشق تو، بر عشق بُرهانی‌ ندارم.