بهار جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بهار جان

بهار جان

بهار جان

 • بهار آمد، جوانی‌ را پس از پیری‌ ز سر گیرم
 • کنار یار بنشینم، ز عمر خود ثمر گیرم
 • به گُلشن باز گردم، با گُل و گلبُن در آمیزم
 • به طرف بوستان، دلدار مهوش را به برگیرم
 • خزان و زردی‌ آن را نهم در پُشت سر، روزی‌
 • که در گُلزار جان، از گل عذار خود خبر گیرم
 • پر و بالم که در دِی‌ از غم دلدار پرپر شد
 • به فروردین به یاد وصل دلبر، بال و پر گیرم
 • به هنگام خزان، در این خراب‌آباد بنشستم
 • بهار آمد که بهر وصل او، بار سفر گیرم
 • اگر ساقی‌ از آن جامی‌ که بر عشّاق افشاند
 • بیفشاند، به مستی‌ از رُخ او پرده بر گیرم.