شمع وجود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شمع وجود

شمع وجود

شمع وجود

 • آید آن روز که من هجرت از این خانه کُنم!
 • از جهان پر زده، در شاخ عدم لانه کُنم؟
 • رسد آن حال که در شمعِ وجود دلدار
 • بال و پر سوخته، کارِ شب پروانه کنم
 • روی از خانقه و صومعه برگردانم
 • سجده بر خاک در ساقی‌ میخانه کُنم
 • حال، حاصِل نشد از موعظه‌ی‌‌ صوفی‌ و، شیخ
 • رو به کوی‌ صنمی‌‌ واله و دیوانه کُنم
 • گیسو و خال لبت دانه و دامند، چسان
 • مرغ دل فارغ از این دام و، از این دانه کُنم؟
 • شود آیا که از این بُتکده بر بندم رخت
 • پر زنان پُشت بر این خانه‌ی‌ بیگانه کُنم؟