صاحبْ درد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

صاحبْ درد

صاحب درد

صاحبْ درد

 • ما زاده‌ی‌ عشقیم و فزاینده‌ی‌ دردیم
 • با مُدّعیِ‌ عاکفِ مسجد، به نبردیم
 • با مُدعیان، در طلبش عهد نبستیم
 • با بیخبران سازش بیهوده نکردیم
 • در آتش عشق تو، خلیلانه خزیدیم
 • در مسلخ عُشّاق تو، فرزانه و فردیم
 • در میکده، با می‌‌ زدگان، بیهُش و مستیم
 • در بُتکده، با بُت زده همعهد، چو مردیم
 • در حلقه‌ی‌ خود باختگان، چو گل سُرخیم
 • در جَرگه‌ی‌ زالو صفتان با رُخِ زردیم
 • در زُمره‌ی‌ آشفته دلان، زار و نزاریم
 • در حوزه‌ی‌ صاحبنظران چون یخ سردیم
 • با صوفی‌ و، درویش و، قلندر بستیزیم
 • با می‌‌ زدگان، گمشدگان، بادیه گردیم
 • با کس ننماییم بیان، حال دِل خویش
 • ما خانه بدوشان همگی‌ صاحب دردیم.