سرّ عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سرّ عشق

سر عشق

سرّ عشق

 • ما ز دلبستگی‌ حیله گران، بی‌ خبریم
 • از پریشانی‌ صاحبنظران بی‌‌ خبریم[1]
 • عاقلان، از سر سودایی‌ ما بی‌ خبرند
 • ما ز بیهودگی‌‌ هوشوران، بی‌ خبریم
 • خبری‌ نیست ز عشّاق رُخش، در دو جهان
 • چه توان کرد که از بیخبران بی‌ خبریم؟
 • سرّ عشق، از نظر پرده دران پوشیده است
 • ما ز رُسوایی‌ این پرده دران بی‌ خبریم
 • راز بیهوشی‌ و، مستی‌ و، خراباتی‌ عشق
 • نتوان گفت، که از راهبران بی‌ خبریم
 • ساغری‌‌ از کف خود، بازده‌ای‌ مایه‌ی‌ عیش!
 • ما که از شادی‌ و عیش دگران بی‌ خبریم.