وادی ایمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وادی ایمن

وادی ایمن

وادی ایمن

 • من در این بادیه، صاحبنظری‌ می‌جویم
 • راه گُم کرده‌ام و، راهبری‌‌ می‌‌جویم[1]
 • از ورق پاره‌ی‌ عرفان، خبری‌ حاصل نیست
 • از نهانخانه‌ی‌ رندان، خبری‌ می‌‌جویم
 • مسند و، خرقه‌ و، سجّاده، ثمر بخش نشد
 • از گُلستانِ رُخ او، ثمری‌ می‌‌جویم
 • ایمنی‌ نیست در این وادی‌‌ اَیمن ما را
 • من در این وادی‌ اَیمن شجری‌ می‌جویم
 • ترک میخانه و، بُتخانه و، مسجد کردم
 • در ره عشقِ رُخت، رهگذری‌ می‌‌جویم
 • سفر از هیچ، بسوی‌ همه چیزم در پیش
 • لنگ لنگان روم و، همسفری‌ می‌‌جویم
 • گفته بودی‌ که ره عشق، رهِ پُر خطری‌ است
 • عاشقم من که ره پُر خطری‌‌ می‌‌جویم
 • اندر این دیر کُهن، ریخته شد بال و پرم
 • بهر منزلگه خود، بال و پری‌ می‌‌جویم.