ساغر فنا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ساغر فنا

ساغر فنا

ساغر فنا

  • تا در جهان بود اثر از جا‌ی‌ پای‌ تو
  • تا نغمه‌ای‌ بود به فلک از ندای‌ تو[1]
  • تا ساغر است و، مستی‌ و، میخوارگیّ‌ و، عشق
  • تا مسجد است و، بُتکده و، دیر، جای‌ تو[2]
  • تا هست رنگی‌ از سخن دلپذیر تو
  • تا هست بویی‌ از تو و از مُدّعای‌ تو
  • تا هست واژه‌ای‌ ز تو، در بین واژه‌ها
  • تا هست رونقی‌ ز تو و گفته‌های‌ تو
  • هرگز نه آنچه در خور عشق است و عاشقی‌
  • تا یک نشانه‌ای‌‌ نبود از فنای‌ تو.