شمس کامل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شمس کامل

شمس کامل

شمس کامل

 • صف بیارایید رندان! رهبر دل آمده
 • جان، برای‌ دیدنش، منزل به منزل آمده
 • بُلبُل از شوق لقایش، پر زنان بر شاخ گُل
 • گُل، ز هجر روی‌ ماهش پای‌ در گِل آمده
 • «طورِ سینا» را بگو ایّام «صَعْق» آخر رسید
 • موسِیِ‌ حقْ، ‌در پی‌ فرعون باطِل آمده
 • بانگ زن بر جمع خُفّاشان پست کور دل!
 • از ورای‌ کوهساران، شمس کامِل آمده
 • بازگو، اهریمنان را: فصل عشرت بار بست
 • زندگی‌ بر کامتان زهر هلاهِل آمده
 • دلبر مُشکل گشا، از بام چرخِ چارمین
 • با دم عیسی‌، برای‌‌ حلّ مُشکِل آمده
 • غم مخور ای‌ غرق دریای‌ مُصیبت، غم مخور
 • در نجاتت، نوحِ کِشتیبانْ به ساحِل آمده