محرمِ دل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محرمِ دل

محرم دل

محرمِ دل

 • باز گویم غم دل را، که تو دلدار منی‌
 • در غم و، شادی‌ و، اندوه و، اَلَم یار منی‌
 • جُز گل رویِ‌ توام، در دو جهان یاری‌ نیست
 • چهره بگشای‌ ز رویم که تو غمخوار منی‌
 • چشم بیمار، تو ای‌ می‌‌زده! بیمارم کرد
 • پای‌ بگذار به چشمم که پرستار منی‌
 • محرمی‌ نیست که مرهم بنهد بر دل من
 • جز تو، ای‌ دوست! که خود محرم اسرار منی‌
 • زاری‌ از غمزه‌ی‌ غمزایِ‌ تو، پیش که کنم؟
 • با که گویم که تو سرچشمه‌ی‌ آزار منی‌؟
 • برگشاموی‌ خَم اندر خَم و، دست‌افشان باش
 • به خُدا، یار منی‌، یار منی‌، یار‌ منی‌.