خلوت مستان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خلوت مستان

خلوت مستان

خلوت مستان

 • در حلقه‌ی‌ درویش، ندیدیم صفایی‌
 • در صومعه، از او نشنیدم ندایی‌
 • در مدرسه، از دوست نخواندیم کتابی‌
 • در مأذنه، از یار ندیدیم صدایی‌
 • در جمع کتب، هیچ حجابی‌ ندریدیم
 • در درس صُحف، راه نبردیم به جایی‌
 • در بُتکده، عُمری‌ به بطالت گذراندیم
 • در جمع حریفان، نه دوائی‌ و نه دائی‌
 • در جرگه‌ی‌ عُشّاق روم، بلکه بیابم
 • از گُلشن دلدار، نسیمی‌، رد پایی‌
 • این ما و منی‌، جُمله ز عقل است و عقال است
 • در خلوت مستان، نه «منی‌» هست و نه «مایی‌»