هست و نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

هست و نیست

هست و نیست

هست و نیست

 • عالم اندر ذکر تو، در شور و غوغا هست و نیست
 • باده از دست تو، اندر جام صهبا هست و نیست[1]
 • نور رخسار تو در دلها، فروزان شد نشد
 • عشق رویت، در دل هر پیر و برنا هست و نیست
 • بلبل اندر شاخ گل، مدح تو را خواند و نخواند
 • بوی‌ عطر موی‌ تو، در دشت و صحرا هست و نیست
 • درد دل را[2]روی‌ زردم، پیش او گفت و نگفت
 • پاره‌پاره جامه‌ی‌ صبر و شکیبا هست و نیست
 • جان من، در راه آن دلبر، فدا گشت و نگشت
 • جان خوبانْ، برخی‌ِ خاک دلارا هست و نیست
 • کاروان عشق، در رؤیای‌ او رفت و نرفت
 • جان صدها کاروان، در این تمنّا هست و نیست