قصه ی مستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

قصه ی مستی

قصه مستی

قصه ی مستی

 • آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست
 • آنچه جان جوید، به دست صوفی‌ بیگانه نیست[1]
 • گفته‌های‌ فیلسوف و، صوفی‌ و، درویش و، شیخ
 • در خور وصف جمال دلبر فرزانه نیست
 • با که گویم راز دل را، از که جویم وصف یار
 • هر چه گویند، از زبان عاشق دیوانه نیست
 • هوشمندان را بگو: دفتر ببندند از سخن
 • کانچه، گویند از زبان بیهش و، مستانه نیست
 • ساغر از دست تو گر نوشم، بَرَم راهی‌ به دوست
 • بی‌نصیب آن کس، که او را، ره بر این پیمانه نیست
 • عاشقان دانند درد عاشق و سوز فراق
 • آنکه بر شمع جمالت سوخت، جز پروانه نیست
 • حلقه‌ی گیسو و، ناز و، عشوه و، خال لبت
 • غیر مستان کس نداند، غیر دام و دانه نیست
 • قصه‌ی‌ مستی‌ و، رمز بیخودی‌ و، بیهُشی‌
 • عاشقان دانند کاین اسطوره و افسانه نیست.