خرقه ی تزویر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خرقه ی تزویر

خرقه تزویر

خرقه ی تزویر

 • ماییم و یکی‌ خرقه‌ی‌ تزویر و دگر هیچ
 • در دام ریا، بسته به زنجیر و دگر هیچ[1]
 • خودبینی‌ و، خودخواهی‌ و، خودکامگی‌ نفس
 • جان را چو روان، کرده زمینگیر و دگر هیچ
 • در بارگه دوست، نبردیم و ندیدیم
 • جز نامه‌ی‌ سربسته به تقصیر و دگر هیچ
 • بگزیده خرابات و، گسسته ز همه خلق[2]
 • دل‌بسته به پیش آمدِ تقدیر و دگر هیچ
 • درویش که درویش صفت نیست، گشاید
 • بر خلق خدا دیده‌ی‌ تحقیر و دگر هیچ
 • صوفی‌ که صفاییش نباشد، ننهد سر
 • جز بر در مردِ زر و شمشیر و دگر هیچ
 • عالِم که به اخلاص نیاراسته خود را
 • علمش به حجابی‌ شده تفسیر و دگر هیچ
 • عارف که ز عرفان کتبی‌ چند فراخواند
 • بسته است به الفاظ و تعابیر و دگر هیچ.