اخگر غم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اخگر غم

اخگر غم

اخگر غم

 • آن که ما را جفت با غم کرد، بنشانید فرد
 • دیدی‌ آخر پرسشی‌ از حال زار ما نکرد؟
 • بر غمِ پنهانْ، اگر خواهی‌ گواهی‌ آشکار
 • اشک سرخم را، روان بنگر تو بر رخسار زرد
 • آتش دل را، فرو بنشانم ار با آب چشم
 • بر دو عالم اخگر غم می‌زنم با آه سرد
 • گر نه خود رخسار زیبای‌ تو دید اندر چمن
 • گردباد اندر رخ گل می‌فشانَد از چه گرد؟
 • می‌ نیارم ز آستانت روی‌ خود برداشتن
 • گر دوصد بارم ز کوی‌ خویشتن‌سازی‌ تو طرد
 • بشنوم گر با من بیدل تو را باشد ستیز
 • جان به کف بگرفته بشتابم به میدان نبرد
 • «هندی‌» این بسرود، هر چند اوستادی‌ گفته است:
 • «مَرد این میدان نیم من، گر تو خواهی‌ بود مرد»