سایه ی لطف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سایه ی لطف

سایه لطفا

سایه ی لطف

 • بوی‌ گُل آید از چمن، گویی‌ که یار آنجا بود
 • در باغ، چشنی‌ دلپسند از یاد او برپا بود
 • بر هر دیاری‌ بگذری‌، بر هر گروهی‌ بنگری‌
 • با صد زبان، با صد بیان در ذکر او غوغا بود
 • آن سرو دل‌آرای‌ من، آن روح جان‌افزای‌ من
 • در سایه‌ی‌ لطفش نشین، کاین سایه دل‌آرا بود
 • این قفلها را باز کُن، از این قفس پرواز کُن
 • انجام را آغاز کُن، کآنجا ز یار آوا بود
 • این تارها را پاره کُن، و این دردها را چاره کُن
 • آواره شو، آواره کُن، از هر چه هستی‌‌زا بود
 • بردار این ارقام را، بگذار این اوهام را
 • بستان ز ساقی‌ جام را، جامی‌ که در آن «لا» بود