مستی عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مستی عشق

مستی عشق

مستی عشق

 • در میخانه به روی‌ همه باز است هنوز
 • سینه‌ی‌ سوخته، در سوز و گُداز است هنوز
 • بی‌نیازی‌ است در این مستی‌ و بیهوشی‌ عشق
 • درِ هستی‌ زدن از روی‌ نیاز است هنوز
 • چاره از دوری‌ دلبر نبود، لب بر بند
 • که غلام دَرِ او بنده‌نواز است هنوز
 • راز مگشای‌ مگر در برِ مست رُخ یار
 • که در این مرحله او محرم راز است هنوز
 • دست‌بردار ز سوداگری‌ و بُوالهوسی‌
 • دست عشّاق، سوی‌ دوست دراز است هنوز
 • نرسد دست من سوخته بر دامن یار
 • چه توان کرد که در عشوه و ناز است هنوز؟
 • ای‌ نسیم سحری‌! گر سر کویش گذری‌
 • عطر برگیر که او غالیه‌ساز است هنوز.