عروسِ صُبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عروسِ صُبح

عروس صبح

عروسِ صُبح

 • امشب که در کنار منی‌، خفته چون عروس
 • زنهار تا دریغ نداری‌ کنار و بوس!
 • ای‌ شب! بگیر تنگ به بر نوعروس صُبح
 • امشب که تنگ در بر من خفته این عروس
 • لب برندارم از لب شیرین شکّرش
 • گر بانگ صُبح بشنوم و، گر غریو کوس
 • یا رب! ببند بر رُخ خورشید! راه صُبح
 • در خواب کُن مؤذّن و، در خاگ کُن خروس
 • یک امشبی‌ که با منی‌ از راه لُطف و مهر
 • جُبران شود بقیّه‌ی‌ عُمر، ار بود فسوس
 • نا رندم ار بخواهم کاین شب سحر شود
 • باشد اگر به تخت سُلیمانیم جلوس
 • «هندی‌» ز هند تا به سر کویت آمده ست
 • کی‌ دل دهد به شاهی‌ شیراز و، ملک طوس!