کرامت عاشوراییان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مختاری، علی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

کرامت عاشوراییان

‏ ‏کرامت عاشوراییان

‏ ‏

‏علی مختاری‏

‏ ‏

‏مقاله ابتدا به مفهوم «کرامت» اشاره نموده و آن را معادل نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداری از عزت نفس و مناعت طبع و روح بزرگ، جوانمردی، آزاداندیشی و... می شمارد و سپس بعد «آزادی بخشی مکتب» عاشورا را فراتر از آزادی سیاسی اجتماعی می داند، بدون کرامت، آزادی را عملی نمی شناسد و تسلیم ناپذیری امام خمینی را نماد روحیه و شخصیت بزرگ او تلقی می کند، و صرف دینداری یا مسلمانی بی توجه به مبانی نهضت حسینی را ناکارساز تلقی می کند و عاشوراییان را ترکیب کنندگان جهاداکبر و جهاد اصغر دانسته و «خودساختگی» آنان را عامل تسلیم نشدن در برابر ترس و طمع قلمداد می کند. آنگاه جلوه هایی از «جوانمردی حسین» حتی در سنین جوانی و جور، «ریشه های رادمردی» در خاندان نبوت،«سرافرازی حماسه سازان» کربلا، و «آزادمنشی عاشوراییان» در برخورد با ابن زیاد و یزید و... را یادآور شده و تسلیم ناپذیری و نرفتن «زیر برق دشمن»،«عدم استفاده از هر وسیله»،« کرامت« در برابر گرسنگی و «بزرگواری» در برخورد با دشمنان را در حادثه کربلا توضیح می دهد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 154