نقش عاشورا در انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : وفایی سعدی، خسرو

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش عاشورا در انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

‏ ‏

‏ ‏نقش عاشورا در انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

‏ ‏

‏خسرو وفایی سعدی ‏

‏ ‏

‏«نقش عاشورا در انقلاب اسلامی» موضوعی است که مقالۀ حاضر به آن پرداخته است. بررسی مشیِ مبارزاتی امام خمینی (س)، این نکته را به وضوح آشکار می سازد که آن حضرت تکیۀ قیام خویش را بر عاشورا گذاشته اند. بنابراین، پژوهش پیرامون سیره و نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی در رابطه با تأثیرات عاشورا بر انقلاب اسلامی از دیدگاه امام (س) بسیار حائز اهمیت است و نوشتۀ حاضر این موضوع را از دو زاویۀ متفاوت و در قالب دو تحلیل مجزا بررسی کرده است که پس از ذکر مقدمه ای مختصر ارائه شده است.‏

‏در قسمت اول، سیر تاریخی تأثیر عاشورا بر انقلاب با توجه به مشیِ مبارزاتی و دیدگاههای حضرت امام (س) مورد تحقیق قرار گرفته و تحت عنوان «تحلیل تاریخی» ارائه شده است. در این قسمت سه مقطع تاریخی مورد توجه بوده است : ‏

‏الف) مقطع 15 خرداد 42 یا مرحلۀ غرس نهال انقلاب اسلامی ‏

‏ب) مقطع 15 خرداد 42 تا تاسوعا و عاشورای 57 یا مرحلۀ باروری انقلاب اسلامی ‏

‏ج) مقطع تاسوعا و عاشورای 57 یا مرحلۀ به ثمر نشستن انقلاب اسلامی.‏

‏در قسمت دوم، تأثیر عاشورا برانقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام (س)، از زاویۀ کارکردهای اجتماعی، تحت عنوان تحلیل جامعه شناختی بررسی شده است. در این قسمت کارکردهای اجتماعی عاشورا در انقلاب اسلامی نظیر: ایجاد اجتماع، ایجاد وحدت، ایجاد انسجام، ایجاد روحیۀ شهادت طلبی و... مورد توجه قرار گرفته است.‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 248