حسین (ع) مسفر معنی مرگ در وقت غفلت از مرگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی سروستانی، اسماعیل

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

حسین (ع) مسفر معنی مرگ در وقت غفلت از مرگ

‏ ‏

حسین (ع) مسفر معنی مرگ در وقت غفلت از مرگ

‏ ‏

‏اسماعیل شفیعی سروستانی‏

‏ ‏

‏« نمونه ها » به تفسیر مرگ نشسته اند تا به عرصۀ معنی روشن و متناسب با خواستگاه ذاتی آدمی، « مقصد و غایت » سفر او را معلوم سازند، پایه ای که بی شک زندگی بر آن استوار می شود و این بزرگترین خدمت نمونه ها به انسان است. ‏

‏سخن از نمونه ها و الگوها به « مردی » باز می گردد که در وقت مشاهدۀ تباهی و سیاهی قوم خود از جای برخواست تا نمونه ای و الگویی والا برای آنها سازد.‏

‏حسین (ع)، آغاز قصه ای سترگ بود، جانی در همۀ پیکر های فسرده و منجمد، آتشی که در میان پیر و جوان افتاد و وشری که در میان همۀ شهر ها و بلاد گشت. ‏

‏حسین (ع) به راه افتاد، تا با بر هم زدن همۀ زندگی و پیرایه هایی که بر در و دیوار حیات آدمی بسته شده بود به او بفهماند : « در وقت فراموشی مرگ، زندگی را هیچ اساسی و بنیادی نیست. » شاید که خدای او را به شهادت طلبد و از آن همه سیاهی وارهد. ‏

‏نگاهی به برگهای این دفتر بزرگ، نشان می دهد که او نه برای زندگی، نه برای حکومت که در یک کلام برای تبیین آیه « مرگ » و « شهادت » سفر خویش را آغاز کرد. بواقع آنچه که حسین (ع) آن را گمشدۀ مردم عصر خویش می دانست، نه طریق زندگی، که « چگونه مردن » بود، ائین و سنت مرگ. زیرا از آن پس، چگونه زیستن را می شد پیدا کرد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 106