نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نجفی، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

نقش نهضت عاشورا در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران

‏ ‏

‏دکتر محمد جواد نجفی‏

‏ ‏

‏مقاله ابتدا ضرورت علمی مسأله را بررسی می کند و ضرورت و شایستگی مطالعه حادثه عاشورا و انقلاب اسلامی و نسبت آن دو را خاطر نشان می سازد. آنگاه تأثیر نهضت عاشورا در ظهور انقلاب اسلامی را مورد کنکاش قرار داده و عدم کارآیی جنبشهای ملی و تقارن حوادث انقلاب با ایام محرم از یکسو و بهره برداری رهبران از چنین موضوع متناسبی از سوی دیگر و نیز تشابه و همسانی جریانهای درگیر در دو حادثه و همین طور وحدت آرمانهایی که در دو حادثه مطرح گردیده و در واقع بازسازی یکی بر مبنای دیگری را، علائم وجود این تأثیر یاد می کند. پس از آن در مبحث عاشورا و روشی نو در دستیابی به پیروزی، با عدول از روشهای رایج دستیابی به پیروزی مبتنی بر تعادل قدرت سیاسی و نظامی به توسعه تعریف پیروزی به تفوق و بقای آرمانهای یک قیام و تداوم فکر و اندیشه، حرکت حادثه کربلا و انقلاب اسلامی را بر مبنای چنین شیوه ای استوار می داند. و بدین وسیله انقلاب اسلامی را از سایر نهضتهای مشابه متمایز می شمارد. و انقلاب اسلامی را به تبع حادثۀ عاشورا، روندۀ راههای برگزیده و نه هر راهی می شناسد و انتخاب مسیر را در هر دو را فارق از ملاحضات انسانی و اخلاقی نمی شمارد.‏

‏در بحث نقش عاشورا در تداوم انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت و وصول به حاکمیت سیاسی را به عنوان هدفی مشترک در نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی برشمرده و تفسیر این گونۀ امام خمینی را از نهضت عاشورا منشأ قرار گرفتن نهضت در چنین سمت و سویی تلقی می کند. و جهت گیری انقلاب به سمت تغییر محتوای نظام، فراگیری اصل بنیادین اصلاح، ویژگی عدالت پیشگی، در انقلاب اسلامی را برگرفته از نهضت عاشورا دانسته و تکیه و دعوت امام به خود سازی را از اهرمهای درونی کنترل قدرت و عرضۀ آرمانهای اخلاقی در میدان سیاست در انقلاب اسلامی بر می شمارد.‏


کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 175

‏در بخشی دیگر، نمایان ترین نمود اثرگذاری نهضت عاشورا بر انقلاب اسلامی را در بستر دفاع مقدس جستجو می کند و حرکت امواجی انسانی از سر عشق در میدانهای نبرد، بدون در نظر گرفتن هدفهای در دسترس، شرکت اقشار مختلف با سنینی مختلف در امر دفاع، عدم وجود دغدغۀ توسعۀ قدرت و دستیابی به غنائم، صلابت در برابر دشمن و مهرورزی در برابر نیروهای خودی، سادگی و صلابت در رهبری و پیروان در برابر وجود شبکۀ ارعاب و فشارهای روحی در جبهه مخالف را از تأثیرات آن نهضت در دفاع مقدس می شناسد.‏

‏در انتها اصل سازش ناپذیری در برابر ابرقدرتها را ناشی از فرهنگ سازش ناپذیری زاییده عاشورا دانسته و آن را موجب دستیابی مردم به استقلال و پیدایش نیروی سومی در جهان تحلیل می نماید و خصلت جهانشمولی انقلاب را برگرفته از ماهیت انقلاب پیامبرانه حسین (ع) که گسترۀ جهانی و بیرون از مرزهای جغرافیایی و تاریخی را مد نظر دارد، بر می شمارد.‏

 

 

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 176