فرهنگ عاشورا خاستگاههای اعتقادی و زمینه های اجتماعی و سیاسی نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سلیم، عزالدین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فرهنگ عاشورا خاستگاههای اعتقادی و زمینه های اجتماعی و سیاسی نهضت عاشورا

فرهنگ عاشورا

‏خاستگاههای اعتقادی و زمینه های اجتماعی و سیاسی نهضت عاشورا‏

‏ ‏

‏عزالدین سلیم‏

‏ ‏

‏از زمره مشکلات اساسی در حقیقت جامع و فراگیر دربارۀ نهضت عاشورا، موضوع کم توجهی و یا بی اعتنایی به نقش منفی و مخالف تعصبهای قرشی و قبیله ای در برابر رسالت و نبوت و دستاوردهای آنهاست. این تحقیق کوششی است جامعه شناختی و تاریخی تا از منظر این شاخصه پیشنهادی،به تحلیل زمینه های اعتقادی و اجتماعی و سیاسی نهضت عاشورا بپردازد.‏

‏مقاله ریشه های گرایش مخالف تعصب قریش را از زمان پیامبر اکرم(ص) با بیان نمونه هایی آغاز  می کند، تا نوبت به تحلیل حادثه سقیفه می رسد و پس از آن به رفتار قبیله ای رهبران جامعه اسلامی آن عصر تا زمان امام علی(ع) می پردازد و آن بینش و گرایش قبیله ای را اساس قدرت گرفتن معاویه در شام و قدرتمندی روزافزون خاندان اموی، تحلیل می کند.‏

‏اوج و نمود روشن و نظرگیر آن کینه ها و تعصبهای قبیله ای را مقاله در شخصیت معاویه نشان می دهد و به تحلیل برخورد و اندیشه و دو فرهنگ یکی فرهنگ و رویکرد دینی در نمود انسانی آن، امام علی(ع) و دیگری فرهنگ جاهلیت و کینه قبیله ای که معاویه نمایندۀ آن است. بررسی ابعاد سیاستها و حرکتهای معاویه فراز دیگر مقاله است. از زمرۀ این ابعاد ایجاد حکومت سلطنت و به میراث گذاشتن آن برای یزید است. اوج رویارویی دو فرهنگ یاد شده میان صف حسینیان و یزیدیان است که آخرین فراز مقاله را در بر دارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 100