فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری امام حسین (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : جناتی، محمدابراهیم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری امام حسین (ع)

فلسفۀ تکرار مراسم عزاداری امام حسین (ع)

‏ ‏

‏آیت الله محمد ابراهیم جنّاتی‏

‏ ‏

‏برپاداری سوگواری و اقامۀ مراسم عزاداری حضرت امام حسین(ع) ازاعظم شعائر بوده و دارای فوائد دینی، اخلاقی واجتماعی – سیاسی است. ازاین روی همواره درطول تاریخ، دشمنان اسلام با تشکیل این گونه مجالس مخالف بوده اند. این مراسم دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی، ازجمله ظالم ستیزی وزنده نگاه داشتن مکتب درقالب همدردی عاطفی با این عظیم و حفظ روحیۀ پیروان سیدالشهداء (ع)، می باشد؛ ‏

‏این است که به خاطر بزرگداشت صادقانۀ آن درمراسم عزای حسینی باید به شدت ازخلاف واقع گویی دربارۀ آن پرهیز نمود تابتوانندالهام بخش مبارزه و فداکاری و شهادت و نمونه ای درست برای امر به معروف ونهی از منکر،باشد.نکاتی درمراسم عزای حسینی ضروری است، ازجملۀ: استناد و انطباق آنها بامنطق، عقل و دلیل شرعی معتبر، توضیح اهداف قیام امام (ع)، جلوگیری ازامور خلاف شرع درحین مراسم و بیان واقعیات تاریخی می باشد.‏

‏یکی ازوسیله هایی که می تواند واقعۀ عاشورا را درقالب هنری به تجسم درآورد، شبیه خوانی و تعزیه است که اگر با توجه به روشهای هنری و پرهیز از اموری که خلاف واقع، منطق و عقل است، برگزار شود، یکی از بهترین ابزار است. البته نکاتی باید درضمن آن رعایت شوند که برخی از آنها عبارتند از: اصولی بودن اشعار آن، واقع گرایی، رعایت احکام شرعی درضمن آن و کوشش درجهت تکمیل این هنر برای هماهنگی آن با ذهنیت کنونی جوامع بشری.‏

‏ازمواردی که در عزاداری محرّم مغایر احکام شرعی است، قلمه زنی و امثال آن می باشدکه مغایرعقل و روش ائمه هدی و شیوۀ فقها، و سیرۀ متشرعه عقلاست و لذا جزء شعائردینی به حساب نمی آید.‏

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 48

‏برهمۀ گویندگان، نویسندگان آگاه است که ضمن بیان درست اهداف عاشورا، رفتارها و عقاید ناپسند درمورد آن را برای مردم تبیین کنند.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا 11 تا 12 خرداد 1374، تهرانصفحه 49