امام خمینی(ره) پیام آور اوج کرامت، شکوه عزّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رضاپور، مهتاب

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

امام خمینی(ره) پیام آور اوج کرامت، شکوه عزّت

امام خمینی(ره) پیام آور اوج کرامت، شکوه عزّت 

سرکار خانم مهتاب رضاپور[1]

‏آموزه های دینی ما تعابیری دقیق از «کرامت» ارائه می دهند. در کنار آن، آبراهام مزلو به عنوان یکی از روانشناسان انسان گرا نیز لایه های شخصیتی انسان را به گونه ای تعریف کرده که در نهایت با فردی کریم روبه رو می شویم. ترکیب بین آموزه های دینی و دیدگاه های مزلو این امکان را به ما می دهد که بتوانیم شش مؤلفه اصلی در حکومت کریمانه حضرت امام خمینی(ره) را با توجه به زیر ساخت های بنیادی شخصیت ایشان تبیین و بررسی کنیم. این شش مؤلفه عبارتند از: ‏

‏1. حفظ حرمت انسان ها؛ ‏

‏2. رعایت حرمت عقاید انسان ها؛ ‏

‏3. حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش؛‏

‏4. نهادینه سازی استقلال، آزادی و پیشرفت و توسعه انسان محور؛ ‏

‏5. عدالت محوری و حق مداری؛ ‏

‏6. پرهیز از قیم مآبی. ‏

‏اما از آنجا که عزّت نتیجه کرامت است، حضرت امام(ره) در مسیر سلوکی که با امّت خود داشتند، زمینه های ارجمندی و عزّت امّت مسلمان ایران و جهان را در قالب های گوناگون فراهم آوردند. ‏

‏این مقاله، ضمن تعریف کرامت از منظر دین و انسان خودشکوفا از دیدگاه مزلو، چگونگی هدایت مردم ایران را تحت رهبری آن پیر فرزانه از ذلّت به کرامت و از کرامت به عزّت، بررسی می کند.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 186

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.