کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : زکی، حمید

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام

کرامت و جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام

جناب آقای حمید زکی[1]

‏زن در عصر شکوفایی خرد و دانش، همچون دوران باستان، مظلوم است و به عنوان ابزار و کالای اقتصادی برای رونق بازار مصرف و تجارت استفاده می گردد. نظامهای حقوقی معاصر و مکتب های مدافع حقوق زن نتوانسته اند دریچه ای به سوی کرامت و عزت زن به طور شایسته بگشایند. در این میان، آنچه که آموزه های اسلام فراروی زنان قرار داده، تنها طریق نجات است که سبب سعادت و رستگاری زن در دنیا و آخرت می باشد.‏

‏و معلوم گردیده است زنان در تمامی عرصه های زندگی در جایگاه طبیعی و ارزش های اصلی و فطری خویش قرار دارند و از حقوق خود مانند: حقّ کار، حقّ تحصیل ، حقّ ارث و حقّ مشارکت در امور اجتماعی برخوردارند. در این مقاله، به سؤالهای زیر نیز پاسخ داده شده است:‏

‏ـ منشأ رفتار حقارت آمیز با زنان چیست؟ ‏

‏ـ آیا تفاوت سرشت زن و مرد منشأ چنین رفتاری است؟ ‏

‏ـ آیا زن در نظام آفرینش موجودی حقیر است؟‏

‏در این نوشتار، جایگاه و کرامت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی تطبیقی به وضعیت گذشته و امروز زنان، تبیین و بررسی شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 168

  • ٭. کارشناس ارشد کلام.