کرامت بر کدامین مفاهیم قابل حمل است؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قادری، سید علی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت بر کدامین مفاهیم قابل حمل است؟

کرامت بر کدامین مفاهیم قابل حمل است؟

دکتر سید علی قادری*[1]

‏در قاموس کسانی که با روح دین آشنایی دارند، تجاوز به حقوق مردم نه از حیث آنکه کرامت دارند یا ندارند، بلکه از آن حیث که مردمند، ممنوع است و دفع تجاوز نیز واجب. فراتر از آن، هر تجاوزی قبح ذاتی دارد؛ حتی تجاوز به حیات وحش، تجاوز به محیط زیست و تجاوز به خویشتن.‏

‏اما عدم تجاوز به حقوق دیگران باید امری بسیار عادی باشد و موضوع دست اوّل دیندارانی که می خواهند بشر باشند یا به مقام آدمیت و جانشینی خدا در زمین برسند، موضوع تجاوز یا عدم تجاوز نیست. بشر باید بتواند بشیر باشد و چنان در تلاش و کار و اندیشه و تأمل و پیکار که بتواند هر روزه موضوعی برای بشارت بیابد.‏

‏این مقاله، دارای دو بخش است و هر دو با خاطره آغاز می شود و اگرچه روش گفتگو با مخاطب، خلاف عرف و به تبع، خلاف عادت است، اما به تجربه دریافته ام که اینگونه از بیان در برخی موضوعات که تاریخچه شکل گیری یک ادراک را با خود دارد، بر روش نگارش به سبک معمول، رجحان می یابد.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 132

  • ٭. دکترای پزشکی.