کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) با تأکید بر کتاب و سنت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اکبری، احمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(ره) با تأکید بر کتاب و سنت

کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(ره)‏ با تأکید بر کتاب و سنت

جناب آقای احمد اکبری[1]

‏در منظر امام خمینی(ره) بازگشت به اسلام راستین، بزرگترین اصلاح محسوب می گردد. از این رو، ایشان در چهارچوب اسلام ناب به معرفی انسان می پردازند. نگارنده در این نوشتار به بررسی این سؤال اساسی که آیا در مکتب سیاسی ـ فکری امام خمینی(ره) انسان دارای کرامت مطلق است یا مشروط، می پردازد و در ضمن ترسیم جایگاه انسان در کتاب و سنت، از منظر امام خمینی(ره) نتیجه می گیرد که در اسلام حقیقی کرامت مطلق انسان مردود و مذموم شمرده می شود.‏

‏مطابق «جهان بینی الهی ـ اسلامی» انسان جانشین و خلیفه خدا است. به طور مشروط و نه مطلق؛ یعنی انسان در پرتو عمل به اوامر و نواهی الهی می تواند با بهره گیری درست از نعمت های الهی به وسیله عقل و اختیار خدادادی و بهره گیری از دستورات و پیام های رسولان الهی دارای حقّ برخورداری از «هدایت الهی» گردد و به ارتقای مقام در مدارج انسانیت دست یابد.‏

‏به همین جهت، از یک طرف، ارزش و مقام بعضی از بندگان خدا، از مقام فرشتگان نیز بالاتر می رود و از طرف دیگر، انسان می تواند در اثر پشت کردن به «قوانین الهی» و عمل نکردن به اوامر و نواهی الهی ربوبی، با وجود نعمت اختیار و عقل خدادادی در سایه عدم توفیق برخورداری از «هدایت الهی» با تنزّل مقام روبه رو شده، با سقوط از مدارج انسانیت، از چهارپایان نیز پست تر شود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 76

  • ٭. کارشناس ارشد علوم سیاسی.