کرامت انسانی و حق شهروندی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : منصور‌نژاد، محمد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی و حق شهروندی

کرامت انسانی و حق شهروندی

دکتر محمد منصور نژاد[1] 

‏تا آنجا که نگارنده می داند هیچ کدام از متفکران اسلامی مسأله کرامت را در راستای بحث شهروندی و حقوق مربوطه مطرح ننموده اند. و اما عمدتاً بحث از کرامت با رویکردی اخلاقی و عرفانی تعقیب شده و در حیطه ارتباطات فرد با خود و خدا محدود مانده و دامنه آن به ارتباط فرد با دیگر آدمیان بسط داده نشده است تا از آن بتوان مباحث حقوقی، مدنی و یا سیاسی را مطرح و استنتاج نمود.‏

‏در این مقاله، کرامت انسانی از زاویه حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته و با مراجعه به کتاب و سنت و دیدگاههای امام خمینی(ره)، تفاسیر مختلف از این تعامل استقصا شده و شش برداشت مطرح گردیده است: ‏

‏1.‏ ‏گفتمان سنتی یونان قدیم (از کرامت تفسیر زمینی دارند)؛‏

‏2.‏ ‏گفتمان مدرن (از کرامت تفسیر زمینی دارند)؛‏

‏3.‏ ‏برخی اندیشمندان اسلامی در گفتمان سنتی (از کرامت تفسیری معنوی دارند)؛‏

‏4.‏ ‏قلیلی از متفکران اسلامی متأثر از اندیشه های جدید (قائلان به حقوق شهروندی همسان)؛‏

‏5.‏ ‏برخی از متفکران اسلامی (قائلان به حقوق شهروندان درجه 1و 2)؛‏

‏6.‏ ‏برداشت امام خمینی(ره).‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 47

  • ٭. دکترای علوم سیاسی ـ مدیر گروه ادیان و مذاهب مؤسسه مطالعات ملی.