مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ چکیده مقالات ‏

‏ تدوین: کمیته علمی همایش‏

‏ ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))‏

‏ چاپ اول: 1386‏

‏ شمارگان: 2500‏

‏ قیمت: 3300 تومان‏

‏ چاپخانه فاضل‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 4