برهان حرکت از دیدگاه امام خمینی (س)

برهان حرکت

برهان حرکت از دیدگاه امام خمینی (س)

برهان حرکت یکی از با سابقه ترین برهان هایی است که فلاسفه الهی برای اثبات وجود خدا اقامه کرده اند. ارسطو نخستین فیلسوف الهی است که برهان حرکت را به صورت روشن مطرح کرده است؛ از این رو به برهان ارسطویی شهرت یافته است. برهان حرکت در فلسفه و الهیات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و به گونه های مختلف تقریر و تبیین شده است. این تقریرها بر اساس مطلق حرکت از حیث فاعلی و غایی، حرکت نفوس فلکی و نفوس انسانی، و حرکت جوهری استوار گردیده است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۰
برهان صدیقین از دیدگاه امام خمینی (س)

برهان صدیقین

برهان صدیقین از دیدگاه امام خمینی (س)

اصطلاح صدیقین را نخستین بار «بوعلی سینا» با استفاده از آیات قرآن کریم در تسمیه برهانی به کار برد که بر اساس امکان ماهوی برای اثبات وجود خداوند سازمان داده بود.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۵
برهان نظم در نگاه امام خمینی (س)

برهان نظم

برهان نظم در نگاه امام خمینی (س)

یکی از رایج ترین، کهن ترین و آشناترین، ساده ترین و عمومی ترین برهانی است که برای اثبات وجود خداوند ارائه شده است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۰
تناسخ در دیدگاه امام خمینی (س)

تناسخ (فلسفه)

تناسخ در دیدگاه امام خمینی (س)

تناسخ به معنی باطل کردن، متداول کردن و پی در پی آمدن است. اما در اصطلاح فلسفی عبارتست از انتقال نفوس اشقیا است بعد از فساد ابدان انسانی به ابدان دیگر که مناسب آن ابدان است در اخلاق و افعال.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۵
جزء لایتجزا از دیدگاه امام خمینی (س)

جزء لایتجزا

جزء لایتجزا از دیدگاه امام خمینی (س)

جزءلایتجزّا، اصطلاحی در کلام و فلسفه اسلامی، به معنای کوچک ترین جزء جسم می باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰
نحوۀ وجود جسم تعلیمی از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم تعلیمی

نحوۀ وجود جسم تعلیمی از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم تعلیمی در مقابل جسم طبیعی به کار برده می شود. جسم طبیعی همان امتداد جوهری در جهات سه گانۀ طول، عرض و عمق است اما جسم تعلیمی، امتداد عرضی در جهات سه گانه است که بر امتداد جوهری عارض می شود و مقدار و اندازۀ آن را مشخص می سازد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۵
جسم طبیعی از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم طبیعی

جسم طبیعی از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم طبیعی یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای جوهر قابل ابعاد ثلاثه است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰
حقیقت  جسم  مرکّب  از دو جوهر مادّه  و صورت  از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم فلسفی

حقیقت جسم مرکّب از دو جوهر مادّه و صورت از دیدگاه امام خمینی (س)

جسم ، از اقسام موجود بماهو موجود و از آن جهت که دستخوش تغییر می شود، موضوع علم طبیعی جسم نزد حکما لفظ مشترکی است به دو معنای جسم طبیعی و جسم تعلیمی.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۵
جوهر در نگاه امام خمینی (س)

جوهر (فلسفه اسلامی)

جوهر در نگاه امام خمینی (س)

جوهر در علوم فلسفه به معنی ذات است و در برخی متون با عنوان جوهره وجود یاد شده است. در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، جوهر به عنوان موجودی یاد می شود که قائم به خود است؛ برخلاف عرض که به موجود دیگری نیازمند است. تفاوت مفهوم جوهر در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی آن است که در غرب جوهر و عرض از مقولات وجودند و در فلسفه اسلامی از مقولات ماهیت.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۵
صورت (فلسفه) از دیدگاه امام خمینی (س)

صورت (فلسفه)

صورت (فلسفه) از دیدگاه امام خمینی (س)

صورت در لغت، شکل و قیافه ، هیئت ، تمثال و مانند آن را گویند. اما در اصطلاح فلاسفه ، صورت یکی از اقسام جوهر است و در تعریف آن گفته اند: «صورت، جوهر بالفعلی است که منشا آثار و خواص شیء است»

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۰
عناصر بسیط از دیدگاه امام خمینی (س)

عنصر بسیط

عناصر بسیط از دیدگاه امام خمینی (س)

مراد از عناصر بسیط، هر یک از عناصر چهارگانه در حال خلوص و محوضت و عدم اختلاط با یک دیگر است

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۵
معانی ماده (فلسفه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ماده (فلسفه)

معانی ماده (فلسفه) از دیدگاه امام خمینی (س)

ماده در لغت، مونث «ماد» بوده و به معنای مایه و اصل هر چیز است و در اصطلاح فلاسفه یکی از اقسام جوهر جسمانی است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰
تعریف صحیح مکان حقیقی از دیدگاه امام خمینی (س)

مکان

تعریف صحیح مکان حقیقی از دیدگاه امام خمینی (س)

مکان در لغت اسم مکان از ماده مکن و به معنای جا، موضع و محل است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵
استدلال بر هیولا از دیدگاه امام خمینی (س)

هیولا

استدلال بر هیولا از دیدگاه امام خمینی (س)

هیولا، برگرفته از واژۀ یونانی Hole و معنی لغوی آن چوب نتراشیده است و در اصطلاح فلسفه جزء بالقوه اجسام را گویند که جنبۀ قابلیت و استعداد هر جسمی می باشد. هیولا را از آن جهت هیولا نامیده اند که مادۀ اولی و اصلی اجسام می باشد و صورت های مختلفی را به خود می پذیرد؛ همانند چوب نتراشیده که به صورت های گوناگونی درمی آید.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰
نشانه های احتضار از دیدگاه امام خمینی (س)

احتضار

نشانه های احتضار از دیدگاه امام خمینی (س)

احتضار به معنای حالت حضور مرگ و در آستانۀ مرگ قرار گرفتن آمده است و در باب طهارت از آن بحث شده است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۵
اراده الهی از دیدگاه امام خمینی (س)

اراده الهی

اراده الهی از دیدگاه امام خمینی (س)

اراده الهی اراده در برابر کراهت وصف موجود قادر مختار، و آخرین جزء علت تامه فعل می باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۰
تعریف اصل کرامت انسانی از دیدگاه امام خمینی (س)

اصل کرامت انسانی

تعریف اصل کرامت انسانی از دیدگاه امام خمینی (س)

اصل کرامت انسانی از جمله مباحث حقوقی می باشد. کرامت انسان، ارزش فطری (Innate Value) (ذاتی) یا شایستگی هر انسان است که با وجود هویت و ماهیت انسانی هر فرد انسانی وجود می یابد و به عنوان مبنای فلسفی تمامی حقوق بشر شناخته می شود.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۵
اعاده معدوم از نگاه امام خمینی (س)

اعاده معدوم

اعاده معدوم از نگاه امام خمینی (س)

اِعادة مَعْدوم ، مفهومی فلسفی و کلامی که خاستگاه آن اعتقاد به معاد و حشر جسمانی است . مطابق این عقیده بدن های از میان رفته انسان ها باید در عالم آخرت بازگردانده شوند تا سزای نیک و بد اعمال خویش را در قالب جسمانی شان ببینند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰
امام جعفر صادق (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام جعفر صادق (علیه السلام)

امام جعفر صادق (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام جعفر صادق (علیه السلام) (۸۳-۱۴۸ ه ق)، ششمین پیشوای شیعیان در هفدهم ربیع الاول سال ۸۳ هجری قمری در مدینه متولد شد. پدر ایشان امام باقر (ع) و مادرش ام فروه است. امام صادق در سال ۱۱۴ هجری قمری پس از شهادت پدرش در سن ۳۱ سالگی به امامت رسید. ایشان در سن شصت و پنج سالگی به شهادت رسید و پیکر پاکش را در قبرستان بقیع کنار قبر پدرش امام محمدباقر (ع) به خاک سپردند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۵
امام جواد (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام جواد (علیه السلام)

امام جواد (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام جواد، ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام ، امام نهم از امامان دوازده گانه و یکی از چهارده معصوم می باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۵
امام حسن عسکری (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام حسن عسکری (علیه السلام)

امام حسن عسکری (ع) در نگاه امام خمینی (س)

ابومحمد حسن بن علی (علیه السّلام) (۲۳۲-۲۶۰ ق)، ملقب به عسکری، نقی، زکی، فاضل و امین، فرزند امام علی هادی (علیه السلام)، پدر حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و یازدهمین پیشوای شیعیان است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۰
امام حسن مجتبی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام حسن مجتبی (علیه السلام)

امام حسن مجتبی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

حسن بن علی بن ابی طالب (ع) دومین امام شیعیان و بزرگترین فرزند امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و سبط اکبر پیامبر گرامی اسلام (ص) می باشند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
امام حسین (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام حسین (علیه السلام)

امام حسین (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام حسین (ع) (۴-۶۱ قمری)، سومین امام شیعیان فرزند امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و نوه پیامبر اسلام (ص) است. کنیه ایشان در تمام منابع ابوعبداللّه ذکر شده و القاب فراوانی به ایشان نسبت داده شده، از القاب خاص امام، زکی، طیب، وفیّ، سید، مبارک، نافع، الدلیل علی ذات اللّه، رشید، التابع لمرضاة اللّه، شهید یا سیدالشهداء بوده است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰
امام رضا (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام رضا (علیه السلام)

امام رضا (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام رضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان و دهمین تن از چهارده معصوم (علیهم السلام) است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۵
امام سجاد (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام سجاد (علیه السلام)

امام سجاد (ع) در نگاه امام خمینی (س)

حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) (۳۸-۹۴ق)، ملقب به زین العابدین و سجاد، چهارمین امام شیعیان است که به مدت ۳۵ سال در دوران خلفای اموی، امامت کردند. مجموعه ای از دعاها و مناجات حضرت در کتاب صحیفه سجادیه گرد آمده است. امام سجاد (علیه السلام) در واقعه کربلا حضور داشت ولی به علت بیماری سخت، در جنگ شرکت نکرد. لشکر عمر بن سعد پس از شهادت امام حسین (علیه السلام) او را همراه اسیران کربلا به کوفه و شام بردند. خطبه امام سجاد در شام باعث آگاهی مردم از جایگاه اهل بیت شد. واقعه حره، نهضت توابین و قیام مختار در زمان امام سجاد (علیه السلام) روی داد. بنابر روایات شیعیان، امام سجاد (علیه السلام) به دستور ولید بن عبدالملک مسموم شد و به شهادت رسید. مدفن وی در قبرستان بقیع کنار قبر امام حسن مجتبی (علیه السلام)، امام محمد باقر (علیه السلام) و امام جعفر صادق (علیه السلام) است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۰
امام علی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام علی (علیه السلام)

امام علی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

علی بن ابی طالب (۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق.)، امام اول شیعیان، صحابی، راوی، پسرعمو و داماد پیامبر اکرم (ص)، کاتب وحی و چهارمین خلیفه از خلفای راشدین نزد اهل سنت است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۵
امام محمد باقر (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام محمد باقر (علیه السلام)

امام محمد باقر (ع) در نگاه امام خمینی (س)

الباقر، امام محمد بن علی علیه السلام، ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام، امام پنجم از ائمّه اثنا عشر و یکی از چهارده معصوم می باشد.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۰
امام مهدی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام مهدی (علیه السلام)

امام مهدی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام مهدی (عج) (متولد ۱۵ شعبان ۲۵۵ یا ۲۵۶ ه.ق)، فرزند امام حسن عسکری (ع) و دوازدهمین و آخرین امام شیعیان است. نام و کنیه اش هم نام پیامبر خدا (ص) و مشهورترین لقب آن حضرت، مهدی می باشد. آن حضرت بعد از شهادت پدرشان، به دلایلی دارای دو غیبت صغری و کبری می باشد. غیبت صغری ۶۹ سال به طول انجامید و در این مدت به واسطه نواب اربعه با مردم در ارتباط بودند و غیبت کبری از سال ۳۲۹ قمری شروع شده و تا امروز ادامه دارد. طبق احادیت وارده از آن حضرت، در زمان غیبت کبری مردم باید در مسائل خود به فقهای عصر خویش رجوع کنند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۵
امام موسی کاظم (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام موسی کاظم (علیه السلام)

امام موسی کاظم (ع) در نگاه امام خمینی (س)

ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) (۱۲۸-۱۸۳ق)، ملقب به کاظم، عبد صالح و باب الحوائج، امام هفتم از ائمه اثنی عشر (ع) و نهمین معصوم از چهارده معصوم (ع) است.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰
امام هادی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام هادی (علیه السلام)

امام هادی (ع) در نگاه امام خمینی (س)

امام هادی (ع) پیشوای دهم شیعیان، بنا بر نظر مشهور در نیمۀ ذی حجه سال ۲۱۲ق در مدینه به دنیا آمد. پدر ایشان پیشوای نهم شیعیان، امام جواد (ع) و مادرش «سمانه مغربیه» است که کنیزی با فضیلت و باتقوا بود. مشهورترین القاب امام دهم، «نقی» و «هادی» است و به آن حضرت «ابوالحسن الثالث» نیز می گویند. علم و دانش امام هادی (ع) همانند آباء و اجداد گرامی اش، علم لدنی بود؛ یعنی مستقیماً از طریق غیب و هم چنین از علوم و معارف قرآن و سنت رسول الله (ص) و پدران بزرگوارش دریافت می نمود. امام هادی (علیه السلام) در سال ۲۵۴ هـ . ق در شهر سامرا به وسیله زهری که به ایشان خورانده شد، به شهادت رسیدند.

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۵
صفحه 4 از 43 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >