مجله نوجوان 21 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 21 صفحه 24

شهاب شفیعی مقدم خشم کاووس شاه به رستم (قسمت سوم) مروری بر گذشته: رستم با دختر شاه سمنگان «تهمینه» ازدواج کرده و بعد از یافتن اسبش به تنهایی به ایران بازمی­گردد. بعد از مدتی «سهراب» از تهمینه بدنیا می­آید و وقتی می­فهمد پدرش رستم است برای یافتن پدر، از توران به طرف ایران حمله می­کند و این در حالی است که نه رستم پسرش را می­شناسد نه سهراب تاکنون پدرش را دیده است. هیچ یک از پهلوانان ایران در مقابل سهراب تاب نمی­آورند و همگی از او شکست می­خورند تا اینکه کاووس شاه ایران نامه­ای به رستم می­نویسد و از او می­خواهد به جنگ سهراب برود. وقتی که نامه شاه به دست رستم می­رسد، به حرفهای پادشاه توجهی نمی­کند و بعد از چند روز با تأخیر به درگاه کاووس شاه می­رود. و اینک ادامه ماجرا... رستم با تأخیر چندروزه خود، به درگاه کاووس شاه وارد شد. کاووس شاه که از تأخیر رستم بسیار ناراحت و خشمگین بود گفت: که رستم که باشد که فرمان من کند پست و پیچد ز پیمان من اگر تیغ بودی، کنون پیش من سرش کندمی، چون ترنجی ز تن رستم کیست که از فرمان من سرپیچی می­کند اگر شمشیری کنار دستم بود سرش را از تنش جدا می­کردم. رستم از حرفهای تند پادشاه ناراحت شد و به پادشاه گفت: من آن رستم زال نام­آورم که از چون تو شه خم نگیرد سرم تو اندر جهان، خود ز من زنده­ای بکینه چرا، دل پراکنده­ای؟ من رستم، پسر زال پهلوانم که از هیچ سختی کمرم خم نمی­شود. مصر، چین و مازندران را با نیروی من گرفته­ای و خود نیز با نیروی من زنده­ای چرا می­خواهی با من دشمنی کنی؟ من فقط بنده خداوند پاکم و از هیچ کس دیگر فرمان نمی­برم. آنگاه رستم سوار بر اسبش شد و به طرف خانه­اش در زابلستان حرکت کرد. بعد از رفتن رستم، جمعی از پهلوانان مثل گودرز و گیو و بهرام به نزد کیکاووس رفتند و به او گفتند: چرا با رستم اینگونه رفتار کردی؟ او همیشه در مواقع خطر یار و یاور ما بوده است. اکنون بدون او چگونه می­خواهی با آن پهلوان تورانی، سهراب، بجنگی؟ شاه که از رفتار خود پشیمان شده بود به گودرز گفت: بیاور تو او را به نزدیک من که روشن شود جان تاریک من برو رستم را بیاور تا جان تاریک من از وجود نورانی او روشن شود. گودرز نیز بدنبال رستم رفت و به او گفت: ای پهلوان! تو می­دانی که کیکاووس زود عصبانی می­شود. او از گفته­هایش پشیمان شده و از تو خواسته که به بارگاه او بازگردی. تهمتن، چنین پاسخ آورد باز که هستم ز کاووس کی بی­نیاز

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 21صفحه 24