کرامت زن در نظام حقوقی اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اکبری، محمد ظاهر

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام

کرامت زن در نظام حقوقی اسلام

جناب آقای محمد ظاهر اکبری[1]

‏خداوند بر اساس حکمت بالغه و قدرت مطلقه اش عالم کائنات را جامه هستی پوشاند و آسمان نیلگون را بر آن استوار نمود و مخلوقات گوناگون را به صورت زوج به وجود آورد. در میان همه مخلوقات عالم، خلقت انسان را به عنوان جانشین خود در زمین با خطاب‏‏ ‏‏(‏إِنِّی جَاعِلٌ فـی الْأَرْضِ خَلِیفَةً‏)‏‏ بر فرشتگان ابلاغ کرد و با جمله ‏‏(‏لَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ‎(‎‏ کرامت او را بیان نموده، به صراحت ‏‏« فضلناهم‏‏» برتریاش را بر همه مخلوقات عالم روشن ساخت. ‏

‏حکمت آفرینش برای بقا، تلاش، رسیدن به کمال مورد نظر خلقت و به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در جان انسان، ایجاب نمود که نوع بشر نیز از دو جنس زن و مرد پدید آید و برای هر یک وظیفه خاص در عالم طبیعت معین شود و هر کدام دارای ویژگیهای مناسب با آن وظائف فطری و طبیعی اش گردد. بر این اساس، مردان را با نیرومندی بیشتر از نظر جسم و فکر، و زنان را با توانایی زیادتر از نظر عاطفه و مهر و محبت خلق نمود.‏

‏دلایل برون دینی مدعا:‏

‏ در این قسمت، به مبانی دلیل عقلی اشاره شده است و کرامت زن در نظام احسن تشریعی ثابث می گردد.‏

‏دلایل درون دینی مدعا:‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 162

‏الف ـ کرامت زن در قرآن: آیات متعدد برابری زن و مرد را در کرامت ذاتی، اکتسابی و حقوقی و نیز در تساوی خلقت بیان نموده است که برخی آیات در این مقاله بیان شده است.‏

‏ب ـ کرامت زن در روایات: پاره ای از روایات بیانگر کرامت زن بیان گردیده است.‏

‏حکمت تفاوتها: در این بحث، به بیان حکمت تفاوت حقوقی در برخی موارد اشاره شده است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 163

  • ٭. محقّق و پژوهشگر.