کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قریشی کرین، سید حسن

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(ره)

کرامت انسانی در سیره عملی امام خمینی(ره)

جناب آقای سید حسن قریشی کرین[1]

‏کرامت انسانی، از زمره مفاهیمی است که با فطرت و سرشت انسان پیوند دیرینه و ناگسستنی دارد و انسان همواره به عنوان برترین مخلوق خداوند، در صدد کسب آن و رسیدن به جایگاه رفیع خود می باشد. قرآن کریم برترین کرامت را به انسان بخشیده و رسولان را مأمور به حفظ و احیای آن نموده است. کرامت انسانی در زمینه های فردی چون: بهره گیری از عقل و خرد، ایمان و تقوای الهی، برخورداری از آرامش روحی و جسمی به صورت عینی تبلور می یابد و از نمادهای اجتماعی کرامت انسانی می توان به: برقراری عدل، توجه به رفاه اقتصادی، برقراری امنیت، احیای ارزشهای الهی و توجه حاکمیت سیاسی به حقوق مردم اشاره کرد.‏

‏کرامت انسانی در طول تاریخ ایران، به ویژه در حاکمیت هایی که نظام طبقاتی از اصول مسلم آن بود، مورد بی عنایتی قرار گرفته و مردم برای احیای آن دست به قیام های مختلفی زدند که نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از مهمترین آن می باشد.‏

‏در این نوشتار، بعد از تبیین نمادهای کرامت انسانی در دو بُعد فردی و اجتماعی به سراغ منش حکومتی امام خمینی(ره) رفته ایم و معتقدیم که سیره عملی ایشان متفاوت از حکومتهای قبلی است و در جهت احیای کرامت حقیقی انسان می باشد.‏

‏امام خمینی(ره) که از تربیت شدگان مکتب علوی است، با توجه به مردم در امور حکومتی و برخورد پدرانه با آنان، اتکا به مردم در اداره کشور و احترام گذاشتن به نظرات آنها، قانونگرایی و توجه به آرای عمومی و نیز آزادیهای مشروع و برابری انسانها، کرامت انسانی را عینیت بخشید و الگویی شایسته را به جهانیان ارائه نمود.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 155

  • ٭. دانشجوی دکترای تاریخ دوره ایران اسلامی.