کرامت انسان در نظر امام علی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسینی، سید حمید

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

کرامت انسان در نظر امام علی(ع)

کرامت انسان در نظر امام علی(ع)

جناب آقای سید حمید حسینی[1]

‏مهمترین گوهری که خداوند تعالی در خلقت انسان به او عطا نمود، «کرامت انسانی» است. این ویژگی مهم، موجب تمایز انسان از سایر موجودات شد و همه فرشتگان مأمور شدند که در برابر این کرامت، سر تعظیم فرود آورند.‏

‏با توجه به اینکه امام علی(ع) انسان کامل و انسان شناس کاملی است که کرامت انسانی را در حد غیر قابل تصوری داشته و مصداق اتم و اکمل کرامت انسانی است، موضوع کرامت انسان از نظرگاه آن حضرت در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است‏‏.‏

‏از نظر امام علی(ع) خضوع و خشوع و سجده فرشتگان در برابر انسان، به جهت کرامت او بود و به تعبیر دیگر، فرشتگان در مقابل کرامت انسانی به سجده افتادند. برخی از عوامل تحقق کرامت انسانی از دیدگاه حضرت علی(ع) عبارتند از: خداباوری، تحقیر دنیا، خودپذیری و خودباوری.‏

‏امام(ع) هر مسأله ای که به گونه ای موجب می شد عزت و کرامت نفس انسانی خدشه دار شود مانند: فقر، طمع ورزی و چاپلوسی، آن را برنمی تافت و با آن مخالفت می نمود.‏

‏در نوشتار حاضر، ضمن تعریف کرامت انسان، علل پیدایش و زمینه های آن با استفاده از بیانات امام علی(ع)، دیدگاههای آن امام همام درباره کرامت انسانی در خلقت، ضرورت شناخت کرامت انسانی، جلوه های تحقق کرامت انسانی، و نیز عوامل و موانع تحقق کرامت انسان مورد کنکاش قرار گرفته است.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین«کرامت انسان»: مجموعه مقالات، تهران: خرداد 1386صفحه 89

  • ٭. دکترای علوم قرآن و حدیث.